Бібліотека сьогодні

Наукова бібліотека ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – центр культурно - просвітницької роботи навчального закладу, інформаційна база науково-дослідницької роботи вчених, аспірантів, студентів з багатогалузевим фондом науково-технічної, довідкової, навчальної літератури.

Одним з основних напрямів діяльності бібліотеки є впровадження інноваційних технологій в практичну діяльність, створення власних інформаційних ресурсів і забезпечення доступності інтернет-ресурсів, розвиток бібліотечно-інформаційного сервісу, культурно-просвітницької роботи та формування інформаційної культури студентства, сприяння розвитку освітньої та наукової діяльності університету на основі повного задоволення інформаційних потреб науковців, викладачів і студентів.

Загальний бібліотечний фонд налічує понад 1 мільйон 700 тисяч документів, з них:

 • навчальна література – 658 000 примірників;
 • наукова – 866 000 примірників;
 • художня – 189 000 примірників;
 • довідкова – 15 800 примірників
 • електронні видання – 3760 одиниць;
 • обмінний фонд – 7165 примірників.

Матеріально-технічна база бібліотеки:

 • загальна площа (м/кв) – 5276.6 (м/кв);
 • площа читальних залів – 734.6 (м/кв);
 • кількість абонементів – 11;
 • кількість читальних зал – 11;
 • кількість посадкових місць в читальних залах бібліотеки – 700.

Наукова бібліотека забезпечує науковий та навчальний процеси університету, обслуговуючи понад 15 тисяч користувачів. Книговидача протягом року складає близько 1 млн документів.

Бібліотека веде книгообмін з 35 вітчизняними бібліотеками, а також міжнародний книгообмін з 5 закордонними бібліотеками, бібліотекою Академії Наук та науковими музеями.

З 2004 року в університеті розпочато комп’ютеризацію бібліотеки, основою якої стало вітчизняне програмне забезпечення, рекомендоване Міністерством освіти і науки України – УФД/Бібліотека. Програмне забезпечення УФД/Бібліотека забезпечує автоматизацію основних виробничих циклів. Як інформаційний центр бібліотека здійснює оперативний доступ не тільки до друкованих видань, а й до інших інформаційних ресурсів. Найбільша перевага цього процесу – оперативність обслуговування користувачів та мобільність пошуку літератури.

В бібліотеці діє електронний каталог, електронне замовлення книги через Інтернет, віртуальні виставки на сайті бібліотеки, презентації нових надходжень та ін. В бібліотеці УжНУ відкрито вільний доступ користувачів до Інтернету.

До послуг користувачів декілька філій бібліотеки, бібліотечно-інформаційний центр, Інтернет-центр, зона Wi-Fi. В електронній бібліотеці УжНУ відкрито вільний доступ користувачів до електронних статей науковців університету, методичних посібників та повнотекстової електронної бази «Наукові вісники УжНУ». Окремою складовою концепції інформатизації бібліотеки було створення електронної бібліотеки, яка поповнюється як за рахунок електронних підручників, довідників, енциклопедій, які замовляються, так і власних розробок науково-педагогічних працівників. Поступово друковані видання витісняються електронними ресурсами. Електронний фонд бібліотеки формується з 2004 року.

Бібліотека має потужний фонд періодичних видань з різних напрямів підготовки (спеціальностей) та відповідних галузей знань. Враховуючи потреби науково-навчальної діяльності, фонд бібліотеки систематично поповнюється фаховими періодичними виданнями. Значне місце в діяльності бібліотеки посідає підготовка науково-допоміжних бібліографічних покажчиків.

Бібліотека проводить культурно-просвітницьку роботу, що сприяє гармонійному та всебічному розвитку студентської молоді, підготовці майбутніх висококваліфікованих спеціалістів.

Адреса Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету:

88000, Наукова бібліотека УжНУ, вул Університетська, 14
м. Ужгород, Закарпатська область
Адреса електроної пошти: library@uzhnu.edu.ua
Тел.: +380(312)644385, +380(312)642241, +380(312)643771

Today's Library

The scientific library of Uzhhorod National University is a centre of its cultural and educational activity, an information basis for the research performed by its academics as well as post-graduate and undergraduate students. It offers a diversified fund of scientific and technical literature, reference materials, handbooks and manuals.

One of the key trends of the library is the implementation of innovative technologies into practice, creating original information resources, providing access to the Internet resources, development of the library information service, educational and cultural activities, teaching information culture in the student's community, assistance to researches, lecturers and students in the development of education and research.

The library collection contains over 1,700,000 documents, including:

 • educational literature - 658 000 copies;
 • scientific literature - 866 000 copies;
 • belles-letters - 189 000 copies;
 • reference materials - 15 800 copies
 • electronic publications - 3760 units;
 • exchange collection - 7165 copies.

The library facilities include:

 • 5276.6 sq. m total room area;
 • 734.6 sq. m reading room area;
 • 11 loan departments;
 • 11 reading-rooms with 700 seats

The scientific library facilitates research and education for more than 11,000 users with the annual book circulation near 1 million documents.The library participates in the book-exchange with 35 Ukrainian and 5 foreign libraries, including the library of the Academy of Sciences and scientific museums.

The library computerization based on the UFD/Biblioteka software elaborated by the Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine has been carried out since 2004. The software provides automation of the main library functions. As an information center, the library ensures fast access to both printed and electronic information resources. The key advantage of this process is the quick service of the users as well as efficient and mobile information search.

The library provides the electronic catalogue, online book reservation, virtual exhibitions on the library site, presentation of recent additions, etc. Free Internet access for the library users is available. '

The users can benefit from several library subsidiaries, the library information centre, the Internet centre, Wi-Fi zone. The electronic library provides free access to electronic articles published by the university scholars, manuals and the database of the series of Uzhhorod National University Herald scientific journals. A special constituent of the library computerization concept consisted in the formation of the electronic library with the ordered electronic manuals, handbooks, encyclopedias as well as the original works of the university staff The electronic resources gradually replace the printed versions. The electronic database of the library has been formed since 2004.

The library houses an extensive collection,of periodicals in various fields of science. Taking into consideration the needs of the research and education activity, the library collection is constantly enlarged with specialized periodicals. A considerable attention is paid to the elaboration of relevant scientific bibliographic indices.

The educational and cultural activity of the library favours the all-round improvement of students and training highly-qualified specialists for future work.

Uzhhorod National University Scientific

Library 14 Universytets'ka Str., Uzhhorod
88000, Ukraine e-mail: 1 i b rary @uzh nu .edu.ua
Phone +380 312 644385, +380 312 642241, +380 312 643771.